ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

In werkelijkheidvan 01/05/2016

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de onlineverkoop via de internetsite www.nailisa.com (hierna te noemen: “de Internetsite”) tussen de SPRL NAILISA, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Rue Jean Volders, 2 in 4100 SERAING, ingeschreven onder nr. KBO 0820.202.801 (hierna te noemen: “NAILISA”) en haar particuliere klanten (“De consument”).

1.2 Op de onlineverkoop via de Internetsite zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze staan op de Internetsite [insert link]. Ze prevaleren boven alle andere algemene aan- of verkoopvoorwaarden.

1.3 Met NAILISA kan contact worden opgenomen over de uitvoering van dit contract via de volgende middelen en contactgegevens:

2. AANGAAN VAN HET CONTRACT

2.1 Het contract wordt aangegaan middels de ontvangst door NAILISA van een na het bestelproces via de Internetsite door de consument opgegeven en gevalideerde bestelling voor zover de bestelling door NAILISA aan de consument is bevestigd door verzending van een bestellingsbevestiging per e-mail op het door de consument tijdens het bestelproces opgegeven e-mailadres. Het bestelproces bestaat uit de volgende stappen: u inschrijven op de internetsite, het mandje bevestigen, de leverings- en betaalwijze kiezen en de bestelling en betaling bevestigen.

2.2 NAILISA heeft, indien nodig, het recht om de uitvoering van het contract op te schorten totdat zij de volledige betaling van de bestelling door de consument ontvangen heeft.

2.3 NAILISA behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren als de bestelde producten niet meer verkrijgbaar zijn of vanwege andere ernstige en rechtmatige redenen die aan de consument worden meegedeeld. In dat geval neemt NAILISA het initiatief om de consument via de tijdens de bestelling ingevoerde contactgegevens op de hoogte te brengen en de consument het volledige door hem voldane bedrag terug te betalen.

2.4 De essentiële kenmerken van de bestelde producten staan op het moment van bestellen op de Internetsite beschreven. De foto’s zijn slechts ter indicatie. Daarnaast kunnen de werkelijk geleverde producten enigszins afwijken van de beschrijving op de Internetsite of het bedoelde gebruik door de consument. Tot slot erkent de consument dat NAILISA niet aansprakelijk gesteld kan worden in geval van non-conformiteit van de bestelde producten bij een abnormaal gebruik of een onbedoeld gebruik door de consument.

3. UITVOERING EN VERZENDING VAN DE BESTELLINGEN

3.1 Om een bestelling te plaatsen, moet u minimaal 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, moet u de bestelling laten plaatsen door uw ouders of wettelijke voogd. We hebben het recht om elke bestelling te weigeren waarvan we vinden dat deze door een minderjarige wordt aangenomen.

3.2 NAILISA verbindt zich ertoe om de bestelde producten binnen een maximumtermijn van acht dagen te leveren, voor zover NAILISA de betaling voor de bestelling heeft verwerkt. Indien de bestelde producten niet zodanig op voorraad zijn dat ze binnen deze termijn geleverd kunnen worden, neemt NAILISA contact op met de consument. De partijen komen dan een andere redelijke leveringstermijn overeen. De bestelde producten worden bezorgd op de bij de bestelling met de consument overeengekomen plaats van levering, namelijk per post op het door de klant opgegeven adres en behalve in geval van overmacht (bijvoorbeeld: COVID-19-pandemie).

3.3 Indien NAILISA de bestelling niet binnen de in het vorige lid bedoelde termijn geleverd heeft, heeft de consument het recht om NAILISA ervan in kennis te stellen dat hij zijn bestelling annuleert. In geval van een geldige annulering door de consument betaalt NAILISA de consument alle bedragen die hij voor de geannuleerde bestelling voldaan heeft, uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving van annulering terug.

3.4 NAILISA draagt de risico’s die verband houden met de levering van de bestelde producten tot de overeengekomen plaats van levering. De consument dient zich ervan te vergewissen dat de bestelling volledig is. Geen enkele klacht van een consument uit hoofde hiervan is ontvankelijk als deze niet binnen 24 uur na levering ingediend wordt.

4. HERROEPINGSRECHT

4.1 De consument heeft het recht om, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag van levering van de bestelde producten, zonder boete en zonder opgaaf van redenen NAILISA ervan in kennis te stellen dat hij van de koop afziet.

4.2 Daarentegen heeft de consument geen recht om van de koop af te zien als de bestelling betrekking heeft op: • Volgens de instructies van de consument op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten; • Kranten, tijdschriften of beautymagazines; • Producten die vanwege hun aard niet opnieuw verzonden kunnen worden of waarvan het waarschijnlijk is dat ze snel achteruitgaan of verouderen.

4.3 De kennisgeving door de consument van zijn wens om van de koop af te zien dient schriftelijk te geschieden volgens de door NAILISA op de Internetsite beschreven modaliteiten. 

4.4 De consument die zijn herroepingsrecht uitoefent, verbindt zich ertoe zich aan de instructies van NAILISA te houden met betrekking tot de modaliteiten voor de terugzending van de aankopen waarvan hij afziet. De consument draagt de kosten en risico’s voor de terugzending, tenzij hij bewijst dat de geleverde producten niet met zijn bestelling overeenkwamen. In dat geval draagt NAILISA de kosten voor de terugzending. Indien de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, betaalt NAILISA de consument uiterlijk dertig dagen nadat NAILISA de door de consument verzonden producten in goede orde ontvangen heeft, de voor de betreffende producten betaalde prijs terug.

4.5 NAILISA behoudt zich het recht voor om de terugzending van de producten en/of de terugbetaling van de prijs te weigeren als de teruggezonden producten door de consument beschadigd zijn. Als de teruggezonden producten licht beschadigd zijn, houdt NAILISA een deel van de prijs in die in verhouding staat tot de ontstane schade.

5. PRIJZEN EN BETALINGEN

5.1 De prijs van de bestelde producten is de prijs die op de dag van de bestelling op de Internetsite wordt getoond. De getoonde prijzen zijn inclusief BTW alsook alle leveringskosten in het algemeen, waaronder de kosten voor het klaarmaken van het pakket.

5.2 De consument is gehouden de prijs van de bestelde producten op het moment van de bestelling op de Internetsite te betalen. De betalingen kunnen worden gedaan met een kredietkaart of met alle elektronische betaalmiddelen die tijdens de bestelling op de Internetsite staan. NAILISA behoudt zich het recht voor om bepaalde elektronische betaalmiddelen niet te aanvaarden.

5.3 Onlinebetalingen worden uitgevoerd door de diensten van de partner van NAILISA, namelijk Atos Worldline. De onlinebetaalmodaliteiten zijn op automatische wijze in de Internetsite geïntegreerd. De consument wordt er echter op gewezen dat NAILISA geen enkele invloed heeft bij de onlinebetalingen en dat deze uitsluitend onder de controle van de partner van NAILISA vallen. Bij onbeschikbaarheid van of defecten bij de onlinebetaalservice van haar partner wijst NAILISA elke aansprakelijkheid van de hand. Bovendien stelt NAILISA middels de module voor elektronisch betalen een proces voor terugbetaling ter beschikking aan de consument, waarvan het gebruik strikt beperkt blijft tot de terugbetaling van de koopprijs indien de consument op grond van en voor zover bepaald door artikel 4 van deze algemene voorwaarden zijn herroepingsrecht uitoefent.

6. GARANTIES

6.1 NAILISA garandeert dat de door de consument bestelde producten geschikt zijn voor normaal en bedoeld gebruik. De consument verplicht zich ertoe om zich bij de levering ervan te vergewissen dat zijn volledige bestelling aan hem geleverd wordt. Indien dit niet het geval is, verplicht hij zich ertoe om binnen 24 uur na ontvangst van zijn bestelling NAILISA hiervan op de hoogte te brengen.

6.2 Op de conformiteitsgarantie voor de geleverde producten zijn de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek van toepassing, met uitzondering van iedere andere commerciële garantie. Dit doet evenwel geen afbreuk aan eventuele door de fabrikanten van bepaalde producten aan de consument geboden commerciële garanties.

6.3 De duur van de conformiteitsgarantie is twee jaar vanaf de levering van het product. Indien het conformiteitsgebrek zich meer dan 6 maanden na de levering van het goed voordoet, is de consument gehouden te bewijzen dat dit gebrek op het moment van levering al bestond. De consument dient elk conformiteitsgebrek onmiddellijk en uiterlijk twee maanden nadat dit gebrek zich heeft voorgedaan, aan NAILISA te melden om te voorkomen dat de conformiteitsgarantie vervalt. Het leveren van het bewijs voor het moment waarop het conformiteitsgebrek zich heeft voorgedaan, geschiedt door de consument.

6.4 Bij conformiteitsgebreken worden de niet-conforme producten naar keuze van NAILISA gerepareerd of vervangen. Indien vervanging door een identiek product niet mogelijk of buitenproportioneel is, wordt het defecte product door een soortgelijk product vervangen. Indien zowel vervanging als reparatie van de defecte producten onmogelijk is of voor NAILISA buitenproportionele kosten of moeilijkheden met zich meebrengt, heeft NAILISA de mogelijkheid om de consument de prijs van de betreffende producten (met aftrek van een vergoeding voor het gebruik van het goed door de consument sinds de levering, met uitzondering van iedere andere (schade)vergoeding) terug te betalen.

6.5 De consument meldt de conformiteitsgebreken en stuurt de defecte producten overeenkomstig de door NAILISA gegeven instructies terug. De kosten voor het terugzenden komen voor rekening van NAILISA, voor zover de consument zich aan de voormelde instructies heeft gehouden.

6.6 Indien blijkt dat de door de consument teruggestuurde producten niet defect zijn, dat de vermelde gebreken niet bestonden op het moment dat de producten geleverd werden of dat de vermelde gebreken zijn veroorzaakt door of vanwege de consument, door normale slijtage of een gebrek bij het onderhoud of de voorzorgsmaatregelen of door een gebruik dat niet met de gebruiksinstructies overeenstemt of door ongeschikt gebruik, dan heeft NAILISA het recht:

• Ofwel om de consument te verzoeken diens goederen in de huidige staat op te halen. In dat geval dient het ophalen op kosten van de consument te gebeuren.

• Ofwel om de consument een voorstel te doen voor het repareren van de defecte producten op kosten van de consument. In dat geval stuurt NAILISA de consument een offerte voor de reparatie en gaat zij over tot herstel nadat de offerte door consument is aanvaard.

NAILISA kan van de consument eisen dat hij de gehele reparatie of een deel ervan vooraf betaalt.

7. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

7.1 In geval van een foutieve niet-uitvoering uit eigen hoofde, blijft de aansprakelijkheid van NAILISA beperkt tot de directe en te voorziene schade, voor zover deze door de consument is bewezen. Iedere andere aansprakelijkheid van NAILISA is uitgesloten. In het bijzonder is NAILISA in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals economisch en financieel verlies, het verlies van verwachte winsten of te verwachten besparingen en/of het verlies aan klanten, gegevens en kansen en afbreuk aan het imago.

7.2 In ieder geval blijft de volledige aansprakelijkheid van NAILISA uit hoofde van dit contract beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de bestelling door de consument.

8. OVERMACHT

Bij overmacht is NAILISA niet gehouden haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: natuurrampen, handelingen en orders van overheden, daden van terrorisme of oorlog, de onbeschikbaarheid van het elektriciteitsnet of de telecommunicatiediensten,  pandemie , faillissement van een leverancier of partner, ongevallen en ziektes en iedere andere gebeurtenis die redelijkerwijs niet voorzien kan worden en die onoverkomelijk voor NAILISA is. Bij overmacht worden de verplichtingen van NAILISA opgeschort totdat de omstandigheden die de nakoming verhinderen, verdwenen zijn. Indien de overmacht langer dan 30 dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om het contract te beëindigen door de andere partij hiervan op de hoogte te stellen. Indien nodig krijgt de consument de door hem voldane bedragen terugbetaald, met uitsluiting van iedere andere (schade)vergoeding.

9. GEBRUIK VAN DE INTERNETSITE

De consument die een bestelling plaatst, verbindt zich ertoe om zich te houden aan de algemene gebruiksvoorwaarden van de Internetsite, die hier staan.

10. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer de consument zich op de internetsite inschrijft en/of een bestelling plaatst, verzamelt en verwerkt NAILISA persoonsgegevens van die consument. Op deze verwerking is het hier op de Internetsite staande Privacybeleid van toepassing. De consument verklaart dat hij hiervan kennis genomen heeft en dat hij de inhoud ervan zonder voorbehoud aanvaardt.

11. ALGEMENE BEPALINGEN

11.1 Beschikbaarheid en actualisering van de algemene voorwaarden. NAILISA behoudt zich het recht voor om deze eenzijdig te wijzigen, met name om rekening te houden met eventuele wettelijke ontwikkelingen of eigen behoeften. In dat geval zijn de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing op alle door de consument gedane bestellingen nadat deze nieuwe algemene voorwaarden online zijn gezet.

11.2 Geen afstand. Het feit dat NAILISA of de consument zich niet beroept op een in gebreke blijven bij welke verplichting dan ook, mag niet geïnterpreteerd worden als het doen van afstand van de betreffende verplichting.

11.3 Gedeeltelijke ongeldigheid. Indien een van de bedingen van de algemene verkoopvoorwaarden nietig verklaard wordt op grond van een wet, een maatregel of als gevolg van een definitieve uitspraak van een bevoegd gerecht, wordt deze voor niet geschreven gehouden. De overige bedingen blijven geldig en behouden echter hun verbindende karakter en strekking. NAILISA en de consument kunnen in voorkomend geval middels een bijlage een gemeenschappelijk akkoord overeenkomen ter vervanging van de ongeldig verklaarde bepaling(en).

11.4 Kopjes. Bij problemen met de interpretatie tussen een kopje en een beding, prevaleert het beding boven het kopje.

11.5 Handelingsbekwaamheid. NAILISA en de consument waarborgen dat zij volledig handelingsbekwaam zijn om het contract af te sluiten en door alle bepalingen ervan gebonden te zijn.

11.6 Toepasselijk recht – bevoegde jurisdictie. Op de algemene verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen in verband met het aangaan, de uitvoering of de interpretatie van het Contract vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Luik. De consument doet afstand van het betwisten van het toepasselijke recht alsook van de materiële en territoriale bevoegdheid van de aangewezen bevoegde rechter.

12. KLACHT EN GESCHILLEN

12.1 We hopen altijd dat onze klanten 100% tevreden zullen zijn met onze diensten. Niettemin, in geval van een klacht of klacht met betrekking tot onze diensten, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@nailisa.com, contactpersoon: Isabelle Gris. We zullen ons best doen om uw klacht binnen 7 werkdagen na ontvangst te verwerken.

12.2 Alle overeenkomsten die we met onze klanten sluiten, ongeacht hun woonplaats, worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht en in geval van betwisting zijn alleen de Belgische hoven en rechtbanken bevoegd om te instrueren en te oordelen. Indien naar internationaal recht een ander recht van toepassing zou zijn, zal de interpretatie van onze algemene voorwaarden niettemin in de eerste plaats plaatsvinden in overeenstemming met de Belgische wet inzake marktpraktijken en consumentenbescherming.

12.3 Elk exemplaar en/of gedeeltelijk of gedeeltelijk gebruik van onze verkoopvoorwaarden (CGV) wordt bestraft met 7.500,00 euro aan basisboetes plus juridische kosten voor de plagiaatauteur voor onder meer immateriële diefstal.
Dezelfde boete voor het bedrijf dat de manager beheert.

12.4 Als onderdeel van de buitengerechtelijke beslechting van geschillen heeft de Consumentenbemiddelingsdienst van de FOD Economie het recht om verzoeken om buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen te ontvangen. De genoemde service kan beslissen om het verzoek zelf te verwerken of door te verwijzen naar een bevoegde entiteit. U kunt contact opnemen met de dienst voor consumentenbemiddeling

12.5 Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het "Online Dispute
Resolution" platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

12.6 Komen we er samen nog steeds niet uit via onze persoonlijke klachtendienst op info@nailisa.com dan kan je als consument contact opnemen met Safeshops.be. Safeshops.be zal optreden als bemiddelaar tussen u als consument en ons, indien uw klacht door hen wordt aanvaard. Enkel klachten ingediend via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/, worden in behandeling genomen. Zo heeft de instantie die verantwoordelijk is voor het etiket meteen alle juiste informatie om uw klacht af te handelen.

Algemene verkoopvoorwaarden - Nailisa - photo 14

This website uses cookies and gives you the control over what you want to activate. More details.