Gebruiksvoorwaarden

In werkelijkheid van 01/05/2016

1. INLEIDING

De internetsite www.nailisa.com (hierna te noemen: “de Internetsite”) wordt beheerd door de SPRL NAILISA, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Rue Jean Volders, 2 in 4100 SERAING, ingeschreven onder nr. BCE 0820.202.801 (hierna te noemen: “NAILISA”). De persoon die belast is met het beheer van de Internetsite is dhr./mw. Lamury Fabian. Met hem/haar kan als volgt contact worden opgenomen: Tel: +32 (0)4 385.02.05 / Fax: +32 (0) 4 337.01.77 / E-mail: fabian.lamury@nailisa.com. Indien u opmerkingen of tips heeft, kunt u deze aan hem/haar melden. De Internetsite wordt gehost door Prohost BVBV (contact: info@prohost.be), die bovendien ook voor het technisch onderhoud ervan zorgt.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden op grond waarvan NAILISA toestemming voor de toegang tot en het gebruik van de Internetsite geeft. Ze zijn van toepassing op iedere persoon (hierna te noemen: “de Gebruiker”) die gebruikmaakt van de Internetsite om al dan niet een aankoop te doen. Ze worden aangevuld door ons Privacybeleid.

Daarnaast gelden onze online algemene verkoopvoorwaarden voor onlineaankopen.

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke juridische informatie, met name voor de toegang, het bezoeken en het gebruiken van de Internetsite en de intellectuele eigendomsrechten van NAILISA. Wij verzoeken u om deze voorwaarden aandachtig door te lezen alvorens de Internetsite te bezoeken of te gebruiken.

Door deze site te bezoeken, verklaart u dat u kennis heeft genomen van deze voorwaarden en dat u de inhoud ervan zonder voorbehoud uitdrukkelijk aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze voorwaarden, wordt u verzocht de Internetsite niet te gebruiken.

3. AANSPRAKELIJKHEID VAN NAILISA

3.1. Het gebruik door de gebruikers van de Internetsite en de beschikbare informatie op deze site of eraan verbonden sites valt geheel onder hun verantwoordelijkheid. De Gebruikers zijn aansprakelijk voor de eventuele schade die zij bij andere gebruikers of derden veroorzaken als gevolg van hun gebruik van de Internetsite. Behoudens grove schuld of opzet hunnerzijds zijn NAILISA en haar ondergeschikten dus niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade van welke aard dan ook (waaronder winstverlies, de kosten om een soortgelijke dienst of soortgelijk product aan te schaffen of opportuniteitsverlies) die door de Gebruiker bij de Gebruiker zelf of bij derden veroorzaakt wordt als gevolg van het gebruik van de Internetsite of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, ongeacht de reden daarvan.

3.2. NAILISA besteedt de grootste zorg aan de kwaliteit van de Internetsite, zowel aan de inhoud als aan de structuur ervan. Zij stelt alles in het werk om juiste en actuele informatie te leveren en eventuele fouten binnen zeer korte tijd te corrigeren zodra zij kennis heeft genomen van deze fouten. De foto’s van de producten zijn slechts ter indicatie.

NAILISA kan in geen geval garanderen dat de Internetsite op ieder moment en in alle omstandigheden vrij van onnauwkeurigheden is. NAILISA kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade of nadelen die de Gebruiker kan ondervinden als gevolg van foutieve, onnauwkeurige of ontbrekende informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid van de Internetsite of een internetsite van een derde waarnaar verwezen is.

3.3. Evenzo is NAILISA niet aansprakelijk voor hypertekstlinks die op de Internetsite staan, noch voor reclame-advertenties met betrekking tot derden of producten en diensten van derden. NAILISA garandeert dus op geen enkele manier de kwaliteit van de informatie waarnaar de hypertekstlinken op de Internetsite toegang geven. Zij is evenmin aansprakelijk voor de naleving door deze internetsites van de geldende wet- en regelgeving. De eigenaars van de internetsite waarnaar deze links de Gebruiker leiden, zijn als enige voor hun inhoud verantwoordelijk.

De toegang tot deze sites geschiedt geheel voor risico van de Gebruiker, die verklaart dat hij ervan op de hoogte is dat hiervoor andere gebruiksvoorwaarden of andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen gelden en in het algemeen dat hierop andere regels van toepassing zijn dan op de site van NAILISA. De Gebruiker verbindt zich ertoe om, indien nodig, zich te houden aan de toegangs- en gebruiksvoorwaarden van die internetsites.

3.4. NAILISA kan dus evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de hypertekstlinks die vanaf de internetsites van derden naar de Internetsite worden aangemaakt, noch voor de inhoud van die sites die zij niet controleert en niet aan haar toebehoren.

3.5. De Gebruiker aanvaardt bovendien dat het downloaden van informatie en het gebruik ervan onder zijn eigen verantwoordelijkheid geschieden. Hij is als enige aansprakelijk voor de eventuele schade die aan zijn computer ontstaat en het eventuele verlies van welk gegeven dan ook als gevolg van het downloaden of gebruiken van de informatie.

NAILISA en haar ondergeschikten zijn niet aansprakelijk voor de directe en indirecte schade die ontstaat door de overbrenging van virussen ondanks de beschermingsmaatregelen hiertegen, door de onderbreking van toegang tot de Internetsite als gevolg van de afsluiting van de communicatielijnen of verbindingsproblemen, door de niet-geautoriseerde toegang tot de site van een derde en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien of door het zich onverwachts voordoen van overmachtssituaties.

Bovendien neemt de Gebruiker de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de adequate bescherming van zijn informatica-apparatuur en neemt hij de benodigde maatregelen voor de beveiliging ervan en voor de beveilig van de gegevens erop.

3.6. In ieder geval is de aansprakelijkheid van NAILISA voor de niet-voorzienbare of indirecte schade, waaronder met name winstverlies, imagoafbreuk en verlies aan te verwachten besparingen, klanten of gegevens uitgesloten.

4. TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE INTERNETSITE

De Gebruiker verbindt zich in het bijzonder ertoe om:

de Internetsite overeenkomstig de wet en de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden alsook overeenkomstig de algemene verkoopvoorwaarden van NAILISA en haar Privacybeleid te gebruiken; bovendien verbindt hij zich ertoe om de Internetsite als een goed huisvader te gebruiken; - tijdens het gehele gebruik van de Internetsite informatie te verstrekken waarvan hij de juistheid en nauwkeurigheid garandeert; bovendien verbindt hij zich ertoe om informatie te verstrekken die actueel is; - zonder voorafgaande toestemming van NAILISA geen wijzigingen op de Internetsite aan te brengen of trachten aan te brengen en in het bijzonder om geen andere internetsites, logo’s, foto’s of andere data in de Internetsite te verwerken, noch om hyperlinks of verbindingen met andere internetsites aan te maken zonder hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NAILISA te hebben gekregen, - zich te onthouden van elke handeling waarvan het directe of indirecte effect een disfunctioneren of een (tijdelijke of blijvende) onbeschikbaarheid van de Internetsite is, - zich te onthouden van het verveelvoudigen of verstrekken, op welke dragen dan ook, van de gehele inhoud of structuur van de Internetsite of een deel ervan zonder toestemming van NAILISA; - NAILISA en/of derden die gevolgschade ondervinden door illegaal of niet-conform gebruik of misbruik van de Internetsite, schadeloos te stellen.

Bovendien heeft NAILISA het recht om, bij niet-naleving door de Gebruiker van de gebruiksvoorwaarden, de algemene verkoopvoorwaarden of het Privacybeleid, de toegang tot de Internetsite door de Gebruiker zonder voorafgaande waarschuwing en onverminderd andere rechtsmiddelen, op te schorten of in te trekken.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat alleen NAILISA houder is van alle intellectuele eigendomsrechten voor de Internetsite en in het bijzonder voor alle onderdelen ervan, en met name maar niet uitsluitend de structuur van de Internetsite, de data, de logo's, de teksten, de beelden, de geluiden, de merken erop en de interfaces, de lay-out en de computerprogramma’s waarop een beroep voor de Internetsite wordt gedaan.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om niets te ondernemen, noch direct noch indirect, waardoor twijfel over de geldigheid van de intellectuele eigendomsrechten van NAILISA kan ontstaan of die het genot ervan door NAILISA kunnen verstoren.

Geen enkel recht van welke aard dan ook wordt aan de Gebruiker overgedragen of verleend door diens toegang of gebruik van de Internetsite.

Elke gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging, verstrekking, uittreksel en/of hergebruik van de volledige Site of zelfs een klein gedeelte ervan of een van de onderdelen, in welke vorm of op welke drager dan ook is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NAILISA, strikt verboden. Dit geldt eveneens voor iedere gehele of gedeeltelijke aanpassing, wijziging, opneming, vertaling, exploitatie, met welk procedé en op welke drager dan ook, van de Site en de onderdelen ervan, waaronder deze gebruiksvoorwaarden.

De Gebruiker heeft alleen toestemming om de site te bezoeken, de inhoud ervan te raadplegen en de Internetsite te gebruiken overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van NAILISA en haar Privacybeleid.

Bovendien geeft NAILISA toestemming voor het aanmaken van surface links die naar de homepage van de Internetsite of een interne pagina verwijzen, met uitzondering van alle andere soorten links. Derhalve verbiedt NAILISA, tenzij zij hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven, iedere link of technische maatregel, zoals deeplinking, framing of inlining, waarvan het directe of indirecte effect de verveelvoudiging van de gehele Internetsite of een deel ervan is door de informatie- of inhoudsbron verkeerd weer te geven, te veranderen of te verhullen of waarvan het effect het ontstaan van een risico op verwarring is met de informatie- of inhoudsbron.

6. BESCHIKBAARHEID VAN DE INTERNETSITE

NAILISA zet alle redelijke middelen in om de veiligheid van de Internetsite en een ononderbroken beschikbaarheid ervan 7 dagen per week en 24 uur per dag te garanderen, alsook om voor zover mogelijk de nadelen door technische fouten en kwaadaardige handelingen van derden te beperken. De Gebruiker vrijwaart NAILISA van iedere aansprakelijkheid bij onbeschikbaarheid van de Internetsite, het disfunctioneren ervan, fouten, bugs, incidenten of ieder ander probleem van welke aard dan ook dat voortvloeit uit kwaadaardig handelen van een derde en ieder gebruik van de Internetsite door de Gebruiker en de informatie die erop staat of verspreid wordt door eraan gerelateerde internetsites. NAILISA kan niet uitsluiten dat de toegang tot of het gebruik van de Internetsite vanwege technische redenen tijdelijk onderbroken is. Onverminderd artikel 4 behoudt NAILISA zich overigens het recht voor om, te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken voor het onderhouden of actualiseren ervan. NAILISA wijst hier eveneens iedere aansprakelijkheid van de hand voor welke schade dan ook die bij een dergelijke onderbreking ontstaat.

7. WIJZIGING VAN DE SITE EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

NAILISA behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing de op de Internetsite staande informatie en tarieven te wijzigen of weg te halen.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen eveneens op dezelfde wijze als de algemene verkoopvoorwaarden en het Privacybeleid worden geactualiseerd. Tijdens de sessie waarbij de Gebruiker de internetsite van NAILISA gebruikt, zijn al deze voorwaarden van toepassing. NAILISA stelt de Gebruiker op de hoogte van iedere wijziging van deze voorwaarden door op de site de datum van de recentste wijziging alsook de recentste beschikbare versie te vermelden.

De gebruiksvoorwaarden, de algemene verkoopvoorwaarden en het Privacybeleid die van toepassing zijn voor de hele duur van de sessie tijdens welke de Gebruiker de internetsite van NAILISA gebruikt, zijn in ieder geval de voorwaarden en het beleid die op de Internetsite staan bij de toegang van de gebruiker ertoe.

8. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij besteden de grootste zorg aan de bescherming van de persoonsgegevens die u verstrekt. Hier treft u ons reglement aan voor de bescherming van persoonsgegevens.

9. OVERIG

9.1. Indien een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig blijken te zijn, worden de geldigheid, de toepasselijkheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen niet aangetast. Indien een of meer bepalingen op grond van een wet, maatregel of een definitieve uitspraak van de bevoegde Rechtbank als ongeldig worden beoordeeld of verklaard, blijven de afdwingbaarheid en de strekking van de overige bepalingen intact. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling waarin de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk worden bewerkstelligd.

9.2. Op het gebruik van de internetsite van NAILISA en deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. De Belgische hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Luik zijn als enige bevoegd voor de kennisneming van ieder geschil inzake het aangaan, de interpretatie en de uitvoering van deze voorwaarden.

10. ONS CONTACTEREN?

Wij stellen alles in het werk om misverstanden, reclamaties en technische of operationele problemen met betrekking tot de Internetsite of de kwaliteit van de inhoud ervan binnen een redelijke termijn en binnen de grenzen van onze gebruiksvoorwaarden op te lossen.

Indien u meer uitleg of welke verduidelijking dan ook wenst in verband met deze gebruiksvoorwaarden, is er niets eenvoudigers dan...

Telefoon: +32 (0)4 385.02.05

Fax: +32 (0)4 337.01.77

E-mail: info@nailisa.com

Gebruiksvoorwaarden - Nailisa - photo 14

This website uses cookies and gives you the control over what you want to activate. More details.